Suderburg
Pingstboom

De Pingstboom

En Pingstboom vör en Gasthus steiht,
en Bark, so lang un swor,
anne Spitz den Wind dörch Twiegen weiht,
ohn Äst steiht piel he dor!
 


Is henstellt worrn, vun junge Lüüd,
no ole Sitt un Maud,
an´n Pingstsünnawend anne Tied,
in´n Busch utkeken, wörr he klaut!
 


Wörr awsogt un drogen no´t Dörp,
väl Spoß, wenn uk nich licht,
gemeensom worr de Boom upbörd,
lang sämtein Mere slicht!De ole Boom harr een Johr stohn,
an gliecke Stä vun düssen,
de Boom wärr drög, he möß nu gohn,
man dä em nich vermissen!

 

So is woll väles up de Welt,
wenn´t um hoge Dinge geit,
ward fiert, wenn man se upstellt,
ward nich mehr bruckt, man dorno sleit!

 

Un Fiern deit man jümmer gern,
up´n Dörpen wie inne Stadt,
de dan Pingstboom sett, de jungen Herrn,
hefft Grund dortau nu hat!

 

Vun´t Kreuger gew et Beer un Kööm,
´ne gaude lange Stunn,
wat wörr dat Pingsten werre schön,
in ehre Jungkerls Runn!

 

De Pingstbomm nich to öwerseihn,
grüßt wiet no jere Siet,
doch lang bliewt siene Blä nicht greun,
un no een Joor is rum sien Tied!

 

De Sinn, de in dütt Spell drinliggt,
dan gifft et väle, väle Johr,
de Kreuger sall een utgäven slicht,
dat is doch wunnerbor!

Hinnerk Voigts

Gerd Gern, Walter Kaddach, Bodo Buckendahl, Hugo Brust, Wilhelm Peltret

Jürgen Klarmeyer, Bodo Buckendahl

Wilhelm Peltrit, Bodo Buckendahl, Walter Kaddach, Gerhard Benzien-Meyer, Jürgen Klarmeyer, Wolfgang Wegner

Un hüüt fiert wie Pingstboom begeiten.

Hugo Brust, Wilhelm Peltrit, Walter Kaddach, Jürgen Klarmeyer, Gerd Gern, Rudolf Müller, Klaus Krüger, Gerhard (Barg)-Meyer.

Tweeten Pingstdag, morns Klock söven, weer't.
De Sünn hett wunnerbor schient, as uns Kerkenglocken lüüt hebbt.
So een fein Pingstwäder un so een luut Glockenlüden, dat weer to'n Högen.
Dor bün ik in'n Gorden rut, wo nu allns wunnerbor greunt un bleuht, de Dannen un de Barken sünd dull utschooten.
No den letzten Glockenslag denn de grode Rauh.
Keen Auto, keen Trecker un keen annern Lärm, nu kunn een mol düchtig dat Vogelkonzert belenken. De Drosseln harrn morns toeerst ehr Leed sungen.
Nu scheuten die Swalben dörch'e Luft, up un dool, krüz un quer, dat kunn jüm nich dullnoog gohn.
De Meisen un de Rotschwänz un ok de Bookfinken hebbt ehr Leeder ansloon.
Een Bachstelz wipp över Roosen. Sülvst de Duven un een Kuckkuck hebbt mit instimmt in dat Vagelkonzert. Ganz boben unnern Häven triller de Lerch.
Ik heff die Pingstrauh un dat Vagelkonzert genoten. Kuum dat Lüüd över de Stroot güngen. Eerst so gegen Klock nagen sünd Navern to Foot un ok mit Rööd dörch de Lerchenstroot komen. Se wolln siker in'e Kerk.
Ok Meiers Opa un Oma harrn sik stootsch fein mookt äs se mit'n Rad in't Dörp feuhrt sünd.
Siker wolln ok se in'e Kerk.
Nu keem een VW-Bus ansuust, de Feuhrer haar dat siker hill, dat hett denn ok düchtig lärmt. Dorgegen weer dat Brummen vun den witten Diesel-Mercedes bedüdent sachten. Kieck an, düch mik, Sporkassenschultz feuhrt mit Froo un Kinner no Lüchow to Beseuk, he un sien Froo sünd jo dor upwussen.
Dünn heff ik wat ballern hört,, wiet weg weer dat. Siker een Böllerscheten, dat villicht ut'e Stadt keem, wo die Schütten un väal Lüüd morns al Klock söß in't Fischerholt trocken weern? Dor da woll bannig wat los wän, to schön, dat ik nu ganz för mik in'n Gorden sitten da un de Rauh geneten kunn.
Bi sowat belenkt een jo allns, wat sik so um en rum rögen deiht.
Ut'n Dörp keem en junget Poor up Fohrrööd.
De Kerl haar een groden swatten Hund an'e Lien.
Schienbor wolln se rut in'e Natur. Dat weer ok so.
Se hebbt anholn im de Kerl hett den Hund vun'e Lien mookt: „Nu lauf los, jetzt kannste dich austoben", meen de Kerl. Wat de swatte Hund siker ok doon hett.
För de Kaninken un Hoosen un al dat anner Wild wüll dat woll mit de Rauh to Enn west hebben, äs de Hund dor in'e Feldmark rementen da.
Mik füll dorto in, dat an'n eersten Pingstdag in'e Gemeen düchtig wat los west is.
AI an'n Pingstsünnavend harr dat Fiern anfungen, äs för de Kreugers vun'e Jungkerls un ok vun de Füürwehr grode Pingstbööm plant wörrn. De groden, slanken Barkenbööm, grötter äs föfftein Meder, harrn se ut'n Holt holt un jüm bi ehrn Kreuger vor de Döör „plant".
Dorto harr vääl Kroosch hört, woför de jüm düchtig een inschenken da.
Bet in'n eersten Pingstmorn wörr fiert. So is dat nu mol no ölen Bruuk. Un freuh to Bett sünd ok woll de Pfadfinners nich körnen, de dor boben vun'n Hardaüsee ehr Pingstloger harrn. In Hössen keem över Pingsten överhaupt eens to'n annern. An'n eersten Pingstdag weer de Anstorm um'e Middag-stiet teemlich groot.
Alleen in't Museurnsdörp weer vääl Beseuk komen. Ok de Kreugers kregen goot wat to doon. Bet ut Berlin, Hamborg und Hannober, aver ok een Reeg ut uns Stadt un ut'n Landkreis sünd no Seborg un Hössen kamen. Vääl Lüüd sünd mit'n Rad feuhrt. Un an'n eersten Pingstdag weer ok Gottesdeenst an'n Hardausee.
Blots schodig, dat dat Wäder beten kold weer, sünst harrn siker noch mehr Lüüd komen.
So heff ilc an'n tweeten Pingstmorn för mik sinneert.
Sülvst een Zirkus keem över de Pingstdoog in uns Dörp. De harr sien Zelt dor an'e Bohnhoffstroot upboot, wo sünst dat Schüttenfest fiert ward.
Ik mög mol weten, wo goot Overall in'n Landkreis fiert worrn ist, äs ok bi'n Schüttenfest in Westerweyhe un Boddendieck un in'e Stadt. Dat schönste aver, wat ik beläävt heff, weer de Rauh in'n Corden. An'n tweeten Pfingstmorn hett keeneen Holt hackt, hommert un kloppt, keen Roosenmeier hett lärmt, keen Moped hett röhrt, nee, dat weern de schönsten Pingststunnen för mik.
Hinnerk Vogts

www.Suderburg-Damals.de
Suderburg
© 1999 - 2015, Gerhard Müller; Design und Layout

[Suderburg] [Historie] [Historisches] [Sagen] [Ortsteile] [Arbeit] [Hofstellen] [Wiesenbauschule] [Hardau] [Grußkarten] [Vereine] [Schulen] [Gasthäuser] [Gesellschaft] [Gedichte] [Straßen] [Landkarten] [Platt] [G. Müller] [Füerwehr] [Muskanten] [De Fiedel] [Jehann] [Kreihen] [Holxer Möhl] [Lüttje Wost] [Gerichtslinn] [De griese Page] [Riemel] [Pingstboom] [Wiegenlieder] [Amtskää] [Swatsuur] [Plattschnacker] [Rodio] [Naturdenkmale] [Heide] [Hist. Spaziergang] [Allgem.Zeitung] [Umgebung] [Gesundheit] [Auswanderung] [Forschung] [Bücher] [Damals - Heute] [Kontakt] [Empfehlungen] [Quellen] [A - Z]